Undervandsjagtklubben Nemo

Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Vedtægter

Vedtægter for Undervandsjagtklubben Nak Nemo


Kapitler:

1: Klubben.

2: Formål.

3: Medlemmer.

4: Ledelsen.

5: Generalforsamling.

6: Økonomi, regnskab og revision

7: Indmeldelsesgebyr/Kontingent.

8: Dykninger.

9: Vedtægternes forståelse/Tvistigheder.

10: Klubbens opløsning.


Kap. 1: Klubben

§ 1:

Klubben, hvis navn er Nak Nemo, er stiftet i Århus
den 2/12 2009 og har hjemsted i Århus.


Kap. 2: Formål

§ 2:

Klubbens formål er at fremme undervandsjagt samt sikre dens fremtid. Vi vil igennem ture, kurser, foredrag og andre arrangementer fokuserer på social samvær, sikkerhed, og god opførsel i naturen.


§ 3:

Klubben Nak Nemo er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial des Activites Subaquatiques (CMAS) og Danmarks Idræts Forbund (DIF).
DFS\'s vedtægter er gældende for klubben og dens medlemmer.


Kap. 3: Medlemmer

§ 4:
Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser og er uden mellemværende med anden klub under Dansk Sportsdykker Forbund.
Ved klubjagter i Nak Nemo kræves forældres/værges skriftlige tilladelse af personer under 18 år


§ 5:
Medlemsrettighederne tillader:

a) aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr.
Alle medlemmer har stemmeret.
Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 18 år.

kontingentresitance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

b) eksklusionsgrundlag/karantæne.

Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende
karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.
Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes for generalforsamling.
Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.


Kap. 4: Ledelsen
§ 6:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer

Alle medlemmer vælges for to år af gangen

Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Næstformand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Formand, næstformand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler selv øvrige opgaver og ansvar.Hvert år på generalforsamlingen vælges to suppleanter for et år.


§ 7:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse.

Der afholdes mindst et hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.
Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om medlemstilgang og –afgang.


§ 8:

Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinier for disses arbejde.


§ 9:

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.

Kap. 5: Generalforsamling

§ 10:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal

Indkaldelse skal ske ved meddelelse pr. E-mail med mindst 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:


1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent og stemmeoptæller.

3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.

5. Forelæggelse af det budget til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af første og anden suppleant.

8. Valg af to revisorer.

9. Eventuelt.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før..


Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser skal være hemmelig når blot 1 medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.

Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der skal føres protokol som underskrives af ordstyreren.


§ 11:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.


Kap. 7: Økonomi, regnskab og revision

§ 12:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningen må ikke gældsættes.
Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om Nak Nemos økonomi

Foreningens midler skal dække nødvendige og dokumenterede omkostninger til
foreningens drift, herunder hjemmeside

Bestyrelsen skal overfor generalforsamlingen kunne dokumentere de enkelte udgifters berettigelse.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige med hjemmeside administrator af hjemmeside, fører foreningens medlemsregister.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


Kap. 6: Indmeldelsesgebyr/kontingent

§ 13:
Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelsen fastsættes på en generalforsamling. Kontingent opkræves 1/2 -årligt forud og inkluderer kontingent til DSF.

Restance medfører automatisk tab af medlemsskab og eventuel andel i klubbens formue
Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.


Kap. 7: Dykninger

§ 14:

Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, samt undlade at følge de til enhver tid gældende regler i de respektive afdelinger, uden bestyrelsens samtykke.


§ 15:
Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. erstatningsregler.
Skade/bortkomst på/af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen.


Kap. 8: Vedtægternes forståelse/Tvistigheder

§ 16:
Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, det måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse.
Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

I øvrigt gælder det for alle klubbens medlemmer at de skal overholde de eksisterende regler om undervandsjagt i DK. (se hjemmeside (regner med at vi laver et link til reglerne på vores hjemmeside))
Ydermere er Dansk Sportsdykker Forbunds samt klubbens egne retningslinjer for etiske overvejelser vejledende for klubbens medlemmer.


§ 17:

Ønsker et medlem forelagt en sag for DSFs bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse,
der fremsender denne i 2 eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.


Kap. 9: Klubbens opløsning

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 ad de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum deles ligeligt mellem klubbens medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder retten til hjemmesiden www.naknemo.dk og alt der er uploaded til hjemmesiden webadministrator Mads Madsen.