Undervandsjagtklubben Nemo

Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Yngelpleje
Foreningssamarbejde om bedre vandmiljø på Djursland 12. oktober 2013
Undervandsjaktklubben Nemo og Sportsfiskerforeningen for Grenå og omegn har fundet sammen om, at vandløbsrestaurering bedst løses i fællesskab, og en af de mest effektive metoder til forbedring af vandmiljøet er og udlægge gydegrus, som foruden at være godt for alle vandløbets fisk og mikroorganismer også ilter vandet, og selv om fiskeklubber generelt er en del ældre end undervandsjagtklubber, så er der mange ting, som de to foreninger har fællesskab i.

Lørdag den 12. oktober mødtes de to foreninger ved Nymølle bæk, på en strækning langs Møllerup Gods, hvor bl.a. Anne Sophie Gamborg er lodsejer. De to foreninger udlagde 5 m3 gydegrus i den nedre del af Nymølle bæk, hvor der er over en meter fald på vandløbet, krat og skov langs vandløbet gjorde kørsel med trillebøre vanskelig, men vi bemærkede, at 10meter bræmmerne langs de dyrkede marker var velegnede til færdsel ved evt. kommende grusudlægning i Nymølle bæk. Undervandsjaktklubben havde i øvrigt selv betalt for både grus og levering.

NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen har i øvrigt afsat 72mio. kr. til vandløbsrestaurering, som både Norddjurs og Syddjurs kommuner har haft mulighed for, at søge penge fra. Hvor meget de to kommuner har søgt om ved NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen ved hverken Undervandsjaktklubben eller Sportsfiskerforeningen, men vi glæder os til og se, at nogle af de mange penge vil blive omsat i konkrete projekter, og ifølge NaturErhvervstyrelsen slutter ansøgningsfristen den 15. oktober.

Billeder fra dag kan ses her.
Undervandsjægere og sportsfiskere i samarbejde


Årsmøde med Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere torsdag den 21. marts kl. 19.30
Ud af foreningens 900 medlemmer var der mødt 9 personer op til årsmødet, og der blev taget rigtig godt i mod mig (Morten Rud), som repræsentant fra Nak Nemo.

Hovedpunkterne fra mødet var følgende:
I 2012 blev der udsat ca. 75.000 ørreder (smolt og yngel) i vandløb omkring Århus Bugt. Det antages at der er en tilbagevendelses % til åerne på 0,2 af de udsatte ørreder. Så det er ikke godt. Engsøerne er en del af problemer hvor gedderne spiser ørrederne.

Elfiskeri i Århus Å-system var efter forventning. Der blev fanget 42 ørreder på 21 km. Giber å er den bedste ørredå i Århus området. Her blev fanget 186 ørreder I alt. 129 hunner. 57 hanner. 80% under 50 cm.

Fra 2015 vil man fra DTU og Århus Kommune ikke bruge så mange ressourcer på udsætninger, men derimod fokusere mere på vandløbspleje ved at sprede gydegrus og fjerne barrierer i å-systemerne, så ørreden kan vandre frit. Dette mener man giver bedre resultat på længere sigt. Til disse projekter vil man gerne bruge arbejdskraft fra bl.a. Nak Nemo.

ØLF og andre fiskeriforeninger har indgivet protest mod den tilladelse der er givet til muslingeskrab i Århus Bugt. Indtil videre er det to kuttere, som hver må skrabe 270 tons pr. uge hele året rundt. Jeg gav ØLF lov til at bruge Nak Nemos navn i en protest, men ved ikke om de gør brug af det. Hvis der er interesserede ville det være godt med noget fokus på dette område. Der er ødelæggende eksempler fra Limfjorden.

Der mangles en udvalgsformand til PR og kommunikation. Hvis nogen fra NN skulle være interesserede eller hvis vi kender nogen skal vi endelige sige til.
Nak Nemo betaler ca. 1900 kr. om året i kontingent til ØLF. Deres samlede indtægter på kontingenter er 11.000 kr. om året, så vi repræsenterer en god støtte. Og vores logo er repræsenteret på oelf.dk.

Læs mere om ”Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012” her:
oelf.dk

Videre læsning om fiskebestand og havørreder i Århus Kommune findes her:
Link

Vigtige datoer:
Møde på Det Gamle Gasværk, Byledet 2C, Brabrand, tirsdag den 9. April kl. 19.30
Mandag den 15. april. Udsætning af smolt i Århus. Der skal bruges ca. 4 fra NN. Jeg opretter en tråd senere.
Møde med Kommunen, den 25. April kl. 14-16.
I november 2012 var der et par Nak Nemo medlemmer som deltog i elfiskeri i Giber å. Status over fangede fisk kan ses i denne rapport:

Fangsrapport elfiskeri 2012

Der kan læses mere om fiskebestanden og miljøtilstanden i Giber å-systemet her:

Fiskebestanden og miljøbestanden i Giber å-systemet 2009
Korup Å, november 2011
Lørdag den 19. november 2011 havde Nak Nemo fire mand i felten ved Korup å.
Thomas, Camilo, Jesper og Christian havde meldt sig til at bruge en lørdag på at hjælpe havørreden!
Opgaven lød på at oprette gydegrusbanker!
Grenå Sportsfiskerforening havde inviteret os til at hjælpe med projektet som har været undervejs i mere end 1 år.

Til trods for at det er et ret simpelt projekt til stor glæde for havørreden og dens muligheder for at yngle, er det tilsyneladende svært og langsommeligt at få kommunen til at godkende…

Men lørdag var alt faldet på plads, tilladelserne var indhentet, grus og sten leveret og en stor flok frivillige hjælpere stod klar.

Lodsejeren, hvis å stykke der skulle opgraderes, var ingen mindre end Søren Ryge.
Han er jo et meget naturinteresseret menneske og havde vist interesse og villighed til at investere penge i et sådant projekt.

Stykket af Korup å vi skulle arbejde på, løb igennem Søren Ryges marker og videre ud i Kolindsund kanalerne / Grenåen.

Vi startede med at el-fiske i åen. Dette for at se status på ørreden, samt at ”flytte” fiskene inden der blev væltet sten ned i hovedet på dem..

Elfiskeriet gav på under 100 meter åløb omkring 15 småørreder, str. fra 3-4 cm op til ca. 25 cm.

Da el-fiskeriet var overstået kørte vi trillebør med gydegrus, en blanding af småsten (grus) og lidt større sten.

Dette blev smidt i åen og lagt på plads med river. De folk der stod for projektet havde prøvet det før, så der var styr på udformningen.

Når gruset var kommet på plads, blev der lagt store sten langsbrinkerne for at holde tingene på plads.

Der blev lagt grus på stykker af varierende længde, mellem 4 og 6 meter. Jeg vil tro vi lavede 6-8 forskellige grusudlægninger på stykket!

Det var god træning for armene at skovle grus, køre trillebør og smide grus i åen. Heldigvis kom en nabo forbi med sin rendegraver inden vi fik gummiarme…

Klokken var derfor heller ikke meget mere end 14.00 da vi var færdige.
Folkene fra Grenå Sportsfiskerforening vurderede at allerede denne vinter vil man kunne se havørreden tage de nye gydepladser i brug.

Jeg tror jeg taler for alle 4 mand når jeg siger vi havde en hyggelig og lærerig dag. Skulle man en aften i vinter kunne stå langs åen dernede og se havørreder yngle på de nyanlagte grusbanker, så vil det jo værehelt fantastisk! Hvis jeg kommer i nærheden af åen til den tid og ser fisk, vil jeg prøve at tage nogle billeder og ligge dem ud på siden her!

På Nak Nemos vegne vil jeg gerne takke de frivillige Thomas, Camilo og Jesper, samt Grenå Sportsfiskerforening for at have givet os muligheden for at deltage i dette projekt og gøre en indsats for havørredensfremtid!
Se billeder fra dagen her

Bjødstrup den 21. november 2011

Christian Svendsen
Yngelplejekursus ved Giber Å (2011)
Søndag d 9/1-2011 blev der endnu en gang afholdt et fiskeplejekursus ved Giber Å. Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua havde stillet sig til rådighed for at give os den fornødne information, til at vi kan deltage i forskellige yngelprojekter. På kurset blev vi klogere på ørredens grundlæggende biologi og forplantning. Vi lærte blandt andet at genkende ørredens gydebanker, hvilket er vigtigt i forbindelse med optælling af disse. Desuden fik vi en introduktion til anlægning af gydebanker.

Vi var syv medlemmer fra Nak Nemo, som havde valgt at bruge en del af vores søndag på at lære om fiskepleje. Vi har fået den fornødne viden til, at vi på egen hånd kan tage ud og tælle gydebanker. Vi forsøger pt. at etablere kontakt til kommuner i Østjylland for at tilbyde vores hjælp. Folk der ikke var med til kurset ved Giber Å kan sagtens være med til fremtidige projekter, hvis blot de er i selskab med medlemmer, der var med til kurset.
Se billeder fra dagen her
Giber Å (2009)
Fire Nak Nemo folk deltog søndag den 6. dec. 2009 i et fiskeplejearrangement ved Giber Å systemet syd for Århus. Her underviste fiskeplejebiolog Jan Nielsen i hvordan man udfører optælling af ørredernes gydebanker. Dagen var en slags oplæring forud for et større projekt i starten af februar, hvor lystfiskere i samarbejde med Århus Kommune udfører frivilligt arbejde der på sigt vil komme dem selv og fiskene til gode.Hvorfor er det vigtig at vide hvor mange og hvor store gydebanker der er i de forskellige vandløb?
Man ved via elfiskeri nogenlunde hvor mange fisk der er i vandløbene, men man kender ikke de præcise omstændigheder, der ligger til grund for de forskellige populationsforekomster. En vigtig faktor for antal af fisk i et system er vandløbets fysiske forhold og herunder om der er egnede pladser til gydning. Derfor er det vigtigt at få kortlagt gydeforholdene, så der kan sættes ind med udlægning af grus, der hvor vandløbene har potentiale for at producere mange ørreder, men blot mangler de rette bundforhold til gydning.Hvem kan være med?
Alle interesserede. Hvis du ikke var med til optællingskurset, kan du godt deltage i projektet i starten af februar alligevel. Jo flere jo bedre. Nak Nemo bliver tildelt fire vandløb, hvor vi skal foretage optælling, fordi vi var fire deltagere. Her kan der går 1-2 mand mere med hver af disse fire. Hvis der er mange interesserede uv-jægere, så har vi fået grønt lys for at tage ud og selv lave kurset igen, så vi kan få tildelt flere vandløb.

De fire deltagere var Mortenrud, bob, daniel og Petter.